BALDONES MĀKSLAS SKOLA

Mācību priekšmeta
ZĪMĒŠANA
programma


Mācību priekšmeta ”Zīmēšana” programma ir mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” sastāvdaļa. Attēlošana ir cilvēka pirmā valoda. Iesākusies ar Homo Sapiens un pilnveidojusies gadsimtu gaitā, droši būs tā mūžīga pavadone. Zīmēšana audzēkņiem nepieciešama, lai palīdzētu konstruktīvi izteikties vizuālajās un  grafiskajās kategorijās. Zīmēšanas prasmes palīdz savas ieceres formulēt skicēs, uzmetumos, eksperimentējot ar tehnikām, un rada jaunas idejas darba procesā. Zīmēšana palīdz ielūkoties apkārtējā pasaulē, sev līdzās notiekošajā un ar iztēles palīdzību izteikt savu viedokli. Zīmējot no dabas, mēs ne tikai vērojam priekšmetu, bet arī izzinām to un izprotam tā iekšējo struktūru. Zīmēšana veicina telpisko domāšanu un ir vizuālās izteiksmes pamats.

1. Mācību priekšmeta mērķis:

 • Sekmēt audzēkņa zīmētprasmes apguvi kā līdzekli pasaules izzināšanai, attēlošanai un pašizteiksmei.
 • Apgūt zīmēšanas un grafikas pamatprincipus un paņēmienus, daudzveidīgas tehnikas. Prast pielietot apgūtās zināšanas, zīmējot, veicot radošus vingrinājumus vai patstāvīgi īstenojot savas radošās ieceres. Prast lietot profesionālu terminoloģiju, analizējot grafiskos mākslas darbus.
 • Nodrošināt audzēknim iespējas iestāties profesionālās vidējās izglītības iestādēs vizuāli plastiskās mākslas, lietišķās mākslas un dizaina programmās, apgūstot zīmēšanas programmas uzdevumu pamatus.


2. Mācību priekšmeta uzdevumi:

 • Attīstīt vizuālo uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi, iepazīt zīmējumu kā daudzveidīga satura izteicēju.
 • Apgūt zīmēšanas izteiksmes līdzekļus, tehnikas un paņēmienus, dekoratīvās un akadēmiskās zīmēšanas pamatus.
 • Attīstīt jaunrades spējas mākslā, apgūt zīmējumu kā savu radošo ieceru izpausmes veidu, prast raksturot un analizēt radoša darba procesu un rezultātu.
 • Mērķtiecīga skicēšanas prasmju attīstība.


3. Priekšmeta apguves ilgums, apjoms un apguves secība
Mācību priekšmets “Zīmēšana” tiek apgūts 7 gadus (no 1. - 7. kursam), kopā 420 mācību stundas.

Mācību priekšmeta saturu veido secīgi apgūstamu tēmu un uzdevumu kopums. Priekšmeta apguves principi nosaka, ka tēmas tiek apgūtas ik pēc noteikta laika, atkārtojot un pilnveidojot tās. Tēmām atkārtojoties, pieaug to grūtības pakāpe un audzēkņa pašiniciatīvas loma uzdevumu izpildes procesā.

Zīmēšanas programma nodrošina saikni starp mācību priekšmetiem “Gleznošana”, “Kompozīcija”, “Grafika”, “Datorgrafika” un citiem mācību priekšmetiem, kas ir priekšnoteikumus apgūto zināšanu un prasmju daudzveidīgai lietošanai.


1. mācību gadā:

 • Iepazīties ar zīmējuma struktūras pamatprincipiem un pamatlīdzekļiem un apgūt zīmējuma pamatjēdzienus (terminoloģiju) - līnija, forma, laukums, tonis, virsma, gaismēna u.c.
 • Attīstīt rokas veiklību, acs un rokas kustību koordināciju, veicot vingrinājumus, izmantojot dažādus izteiksmes līdzekļus un zīmējot vienkāršus uzdevumus -skicējot, zīmējot uzstādījumus un kompozīcijas.


2. mācību gadā:

 • Zīmēšanas tehniku un līdzekļu padziļināta izpēte.
 • Apgūt formas konstrukcijas un tonālas attēlošanas pamatiemaņas.
 • Apgūt cilvēka figūras proporcijas un kustības uzbūves pamatzināšanas -pielietot zināšanas telpiskas figurālas kompozīcijas izveidē.
 • Attīstīt iemaņas darba vērtēšanā sarunās ar skolotāju, lietojot mākslas terminoloģiju.


3. mācību gadā:

 • Pilnveidot un izkopt attēlošanas spējas – iepazīties ar konstrukcijas un telpiskuma attēlošanas pamatiem – perspektīvu un gaismēnu.
 • Formas un apjoma attēlošanas iemaņu attīstība. Lineāri konstruktīva ģeometrisku priekšmetu zīmējuma apguve. Lineārās un tonālās perspektīvas, telpiskuma pamatu apguve.
 • Galvas un cilvēka ķermeņa proporciju un konstrukcijas apguve un to skicēšanas iemaņu pilnveide.
 • Dekoratīva, stilizēta un reālistiska zīmējuma principu apguve. 
 • Attīstīt iemaņas darba vērtēšanā sarunās ar skolotāju, lietojot mākslas terminoloģiju.


4. mācību gadā:

 • Priekšmetu konstrukcijas un tonālā zīmējuma prasmju attīstība.
 • Dizaina zīmējuma pamatu apguve.
 • Zīmējuma stilizācija un dekoratīva zīmējuma principu apguve.
 • Patstāvīga radošu uzdevumu izpilde, prasmīga dažādu grafisko paņēmienu pielietošana.
 • Darba pašvērtējuma un analīzes iemaņu pilnveide.


5. mācību gadā:

 • Zīmējuma tehnikas pilnveidošana. Prasmīga priekšmetu konstruktīva un tonāla apjoma veidošana. Akadēmiskā zīmējuma pamatu apguve.
 • Stilizācija un dekoratīva zīmējuma veidošanas iemaņu attīstība. 
 • Prasmīgs dažādu grafisko paņēmienu pielietojums radošu uzdevumu izpildē.
 • Profesionāli pamatots darba pašvērtējums un analīze.


6. mācību gadā:

 • Ģipša galvas konstruēšanas apguve.
 • Zīmējuma tehnikas pilnveidošana. Akadēmiskā zīmējuma prasmju attīstība saskaņā ar Baldones Mākslas skola nobeiguma prasībām. 
 • Kopijas veidošanas prasmju apguve.
 • Radošas tēmas interpretācijas prasmju attīstība.
 • Profesionāli pamatots darba pašvērtējums un analīze.


7. mācību gadā:

 • Apgūt sejas detaļu anatomisko formu zīmējumu un galvas apjoma konstruēšanu un telpisku attēlošanu.
 • Zīmējuma tehnikas prasmju pilnveidošana. Akadēmiskā zīmējuma prasmju attīstība, saskaņā ar Baldones Mākslas skolas nobeiguma prasībām.
 • Patstāvīga un profesionāla zīmējuma procesa virzība.
 • Profesionāli pamatota darba analīze un pašvērtējums.


4. Mācību darba formas un metodes:

 • Norādošā metode sniedz skolēniem konkrētas zināšanas, prasmes, tehnikas. Norādošās metodes zīmēšanā izmanto, uzsākot jaunu tēmu vai uzdevumu. Stāstījums vai demonstrējums iepazīstina skolēnus ar tēmu, uzdevumu, metodiskajiem uzskates līdzekļiem, fondu materiāliem, mākslas piemēriem, tehniskajiem paņēmieniem uzdevuma veikšanai. Darbs pēc parauga ir metode, kas ļauj skolēnam strādāt un sekot skolotāja instrukcijām, paraugam un atdarinot to. 
 • Sokrātiskā metode virza skolēnus uz patstāvīgu ideju un risinājuma meklēšanu, prasme analizēt, vērtēt dialogā ar skolotāju un klases biedriem. Sokrātiskās metodes zīmēšanā izmanto, veicot radošus uzdevumus. Skolotāja un skolēnu sarunas palīdz saskatīt vizuālās vērtības, pievērst uzmanību detaļām un skatīties plaši, tuvāk izprast ar saskatīšanu vai attēlošanu saistītas problēmas, lietu uzbūvi un jēdzienus. Tās arī palīdz rast atbildes, veicot mācību uzdevumu un analizējot paveikto. Darbu izvērtēšanas procesā var izmantot jautājumu un atbilžu metodi: skolotāja un/vai klases biedru uzdotie jautājumi parasti palīdz skolēnam veidot atbildes - stāstījumu par sava darba ideju, darba procesu un rezultātu. Tiek noformulēta doma, lietoti profesionālie termini. Skolotājs var izmantot daudzveidīgas metodes, kuras palīdz skolēnam darba tapšanā – tās ir attēlošana ar dažādām tehnikām, ideju pieraksti, skicēšana, fotografēšana, materiālu atlase, kolekcijas veidošana, kā arī metodes atšķirīgas vizualizāciju pieejas īstenošanā - radošā kopēšana, gatavu lietu, kolāžas iekļaušana darbā un citas.
 • Atklājumu metode pamatā ir skolēna daudzveidīga radošā darbība un eksperimentēšana kā izzināšanas prieks. Skolotājs organizē mācību procesu tā, lai tas būtu atvērts skolēnu patstāvīgiem atklājumiem. Atklājuma metodi zīmēšanā izmanto, skolēniem patstāvīgi izzinot kaut ko jaunu daudzveidīgos radošos mācību uzdevumos, kā arī mācoties no savām veiksmēm un kļūdām. Atklājuma metode ir eksperiments un praktiskais darbs ar atšķirīgiem, atklājumus ietverošiem nosacījumiem – darbs ar jaunu un nepazīstamu tehniku un instrumentiem, darbs ar ierobežotiem resursiem un citas.
 • Nejaušības metode praksē tiek izmantota, strādājot ar pulverizatoru izmantošanu, ar birstošiem, plūstošiem materiāliem, atspiedumiem.
 • Projekti kā mācību metode ietver piecu dažādu metožu un darbību kopumu. Mācību procesā tie var būt gan starpdisciplināri, gan ar konkrētu mācību uzdevumu saistīti projekti, piemēram, izmantojot skicēšanā vai grafikā radītos darbus kā jauna uzdevuma sastāvdaļu.
 • Mācību stunda var notikt ne tikai mācību klasē, tā var notikt muzejā, izstāžu zālē vai pilsētvidē.


5. Mācību sasniegumu vērtēšana
Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā “Zīmēšana” izsaka 10 ballu skalā un "ieskaitīts" vai "neieskaitīts". 
Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji:

 • iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte,
 • iegūtās prasmes un iemaņas,
 • prasme pamatot un analizēt darba ieceri un procesu,
 • attieksme pret izglītošanos, mācību sasniegumu attīstības dinamika.


Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts".
Aprakstošu vērtējumu var veidot arī mutiski, analizējot audzēkņu darbus skatēs, kā arī pielietojot audzēkņu pašvērtējuma metodi.
Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā notiek:

 • ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, kas sniedz informāciju par skolēnu sagatavotības līmeni, uzsākot tēmu, kursu,
 • kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nodrošinot atgriezenisko saiti par mācību procesu;
 • noslēguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, mācību gada, kursa vai izglītības programmas noslēgumā.
Nr.

Stundu tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie rezultāti:

zināšanas, prasmes un iemaņas

1.    mācību gads, I semestris (15 stundas)

1.

Zīmēšanas tehnikas (zīmulis, ogle, tuša un marķieri)

3

Zināšanas par zīmēšanas materiāliem un pamattehnikām. Materiālu un instrumentu daudzveidība, izteiksmīgums.

2.

Skicēšana (augi, priekšmeti cilvēks u.c.)

Katru nedēļu 15 min.

Stāja, rokas/acs koordinācija. Skice, uzmetums, vingrinājums.

3.

Līnija

4

Līnijas iepazīšana darbībā. Līniju dažādība, tēlainība, pielietojums. Iepazīšanās ar monotipiju.

4.

Forma un laukums. Simetrija un asimetrija. Gaismēna

8

Iepazīst formu daudzveidību un raksturu: ģeometriskas un plastiskas formas, vienkāršas un saliktas formas. Proporcijas. Apgūst formas attēlojuma plaknē pamatiemaņas (apveids, siluets, apjoms). Pamatzināšanas par formu un gaismēnu.

1.    mācību gads, II semestris (20 stundas)

1.

Vienkāršas formas priekšmetu zīmējumi, proporciju izpēte. Gaismēnas

6

Apgūst pamatzināšanas klusās dabas zīmējumam, 1-2 priekšmetu izvietojums, savstarpējās proporcijas, gaismēnas jēdziena izpratne (zīmuļa vai ogles tehnika).

2.

Iztēles zīmējums

4

Brīvi fantāzijas zīmējumi. Neparastas formas un lielumu kombinācijas. Pilnveidotas darba iemaņas  ar dažādām tehnikām.

3.

Telpiskuma jēdziens zīmēšanā

6

Apgūst figūru izvietojuma telpā likumības (viens aiz otra, tuvāk – tālāk). Objektu izmēru izmaiņas telpā.

4.

Virsma – faktūra un tekstūra

4

Virsmas rakstura izpēte. Virsmas īpašību un faktūru daudzveidīga izzināšana (redze, tauste) un attēlošana (tekstūra). Pamatiemaņas  frotāžas tehnikā.

5.

Skicēšana. Cilvēka proporcijas

10 min. katrā nodarbībā vai 1 nodarbība mēnesī  

Cilvēka figūras proporcijas un līdzsvara izpratne. Acumēra, rokas veiklības, redzes atmiņas treniņš.

2.    mācību gads, I semestris (15 stundas)

1.

Cilvēka figūra un portrets. Skicēšana

4

Cilvēka figūras un portreta proporciju izpēte. Acumēra, rokas veiklības treniņš. Dažādu paņēmienu un tehniku izmantošana (lineāra, silueta, ēnu zīm.).

2.

Punkts, līnija, forma un laukums. Zīmējumi no dabas

6

Līniju izteiksmība un laukumu proporcijas. Papildinātas zināšanas par faktūru un tekstūru pielietojums. Dabas studijas.

3.

Iztēles zīmējums

5

 Prasmes lietot dažādas zīmēšanas tehnikas grafiskā kompozīcijā (baltais krīts, sēpija, ogle, toņpapīrs).

2. mācību gads, II semestris (20 stundas)

1.

Figurāla kompozīcija. Melni baltu laukumu kompozīcija

10

Iegūtas zināšanas par figurālas kompozīcijas uzbūvi. 2 - 3 figūru kompozīcija. Dažādu materiālu  izmantošana, arī grafikas tehnikas.

2.

Vienkāršas formas priekšmetu zīmējums. Proporcijas. Gaismēnas

6

2 - 3 sadzīves priekšmetu zīmējums, to izvietojums, proporcijas, apjoma veidošanas iemaņu apguve ar gaismēnu.  Zīmuļa tehnikas iespējas. Ogles zīmuļa un sēpijas pielietojuma pilnveidošana.

3.

Ainava. Lineārā un gaisa perspektīva

4

Iegūtas zināšanas par ainavas uzbūvi,  jēdzieniem - perspektīva, horizonts, priekšplāns, 2., 3. plāns - apguve un praktiskais pielietojums. Dažādas zīmējuma tehnikas.

4.

Skicēšana

10 min. katrā nodarbībā

Figūra un portrets. Proporcijas un kustība. Dažādu skicēšanas tehniku apguve - laukuma un  lineāra skice.

5.

Darbu analīze

5 min. katrā  nodarbībā

Veidot prasmi analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, izprast jēdzienus un kritērijus. Izteikt savu viedokli par darbu sarunās ar skolotāju.

3. mācību gads, I semestris (30 stundas)

1.

Ģeometrisko priekšmetu zīmējums. Konstrukcija

8

Apgūt kuba un cilindra konstruktīvu zīmējumu. Formas attēlojums.

2.

Tonāls zīmējums

12

Tumši – gaišās attiecības, to novērtējums. Kontrasts un nianses. Jēdzienu gaisma, pustonis, slīdošā gaisma, pašēna, krītošā ēna, reflekss apguve. Tonālo gradāciju ieguves paņēmieni zīmuļa tehnikā.

3.

Radošs darbs

10

Iztēles zīmējums. Mērķtiecīgi veidota kompozīcija, noteiktā formātā, atbilstoši uzdevumam un iecerei. Zīmējums kā ideju un emociju izpausmes veids Jaukta tehnika.

4.

 Skicēšana

10 min. katrā nodarbībā

Izteiksmīga kustība. Figūru proporcijas. Dažādu skicēšanas tehniku apguve - silueta, lineārs, apjoma zīmējums.

5.

Darbu pašanalīze

5 min. katrā  nodarbībā

Analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par radošu darbu.

3. mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Ainava ar stafāžu. Horizonts un perspektīva

6

Perspektīva ainavā - proporciju un perspektīvas likumsakarības. 3 plānu kompozīcija. Attīstītas zināšanas, prasmes telpiskā ainavas uzbūvē ar grafiskiem izteiksmes līdzekļiem.

2.

Figurāla kompozīcija.

Iepazīšanās ar vienkāršākajām grafikas tehnikām

8

Pilnveidotas zināšanas par figurālas kompozīcijas iespējām, daudzfigūru kompozīcija ar detalizētu pirmo plānu.

3.

Klusā daba

10

3 - 4 priekšmetu uzstādījums. Vienkāršu sadzīves priekšmetu konstrukcija un ēnošana, faktūru izpēte un attēlošana. Tušas zīmējums ar otu, kombinācijā ar spalvu.

4.

Skicēšana. Saržs un karikatūra

4

Zīmējums kā  emociju un rakstura izpausmes veida izpratne.  Grafisko elementu izteiksmes un rakstura saistība ar tēla veidošanu zīmējumā. Dažādi materiāli.

5.

Ģeometrisko formu zīmējums. Uzbūves, konstrukcijas pamati

12

Apgūt un nostiprināt zināšanas kuba, prizmas, cilindra, lodes uzbūvē. Konstruktīvs zīmējums. Formas attēlojums ar gaismēnu.

6.

Darbu pašanalīze

5 min. katrā  nodarbībā

Analizēt darba rezultātus dialogā ar skolotāju, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

4.    mācību gads, I semestris (30 stundas)

1.

Kompozīcija ar tonāliem laukumiem

10

Radoša tematiska kompozīcija. Laukumu un līnijas mijiedarbības, formu stilizācijas un dekoratīvu izteiksmes līdzekļu mērķtiecīga izvēle.

2.

Iztēles zīmējums – ilustrācija

10

Grāmatu grafikas pamatu apguve. Stilizēta un dekoratīva zīmējuma veidošanas prasmju attīstība. Grafikas tehnika pēc izvēles.

3.

Galvas anatomijas pamati - profils

10

Noteikta darbu secība, rokas un acs darbības izkopšana. Galvas proporcijas profilā.

4.

 Skicēšana

10 min. katrā nodarbībā

Izteiksmīga kustība. Dažādu skicēšanas tehniku apguve - siluets, lineārs, apjoma zīmējums.

5.

Darbu pašanalīze

5 - 10 min. katrā nodarbībā

Prast analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

4. mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Telpiskums. Detalizēta augu studija

6

Telpiska kompozīcija ar izceltu priekšplānu.  Attīstīta  proporciju izjūta, acumēra treniņš, perspektīvas zināšanas. Pilnveidot grafisko izteiksmes līdzekļu lietojumu.

2.

Priekšmetu konstrukcijas pamati.

Dizaina zīmējums

12

Izprast formas uzbūves pamatus. Vienkāršu sadzīves priekšmetu proporcijas, konstrukcija  perspektīvā, priekšmetu uzbūve, lielās tonālās attiecības un materialitāte. Zīmuļa tehnikas attīstība, kombinācijā ar krāsu akcentu.

3.

Telpas perspektīvas pamati

12

Apgūst telpas uzbūves ģeometriju - prasmīgs zināšanu pielietojums par telpas perspektīvas likumsakarībām. Zīmuļa tehnikas kombinācija ar akvareli vai tušas mazgājumu.

4.

 Skicēšana

10

(2 st. katru mēnesi)

Izteiksmīga kustība. Dažādu skicēšanas tehniku apguve - siluets, lineārs, apjoma zīmējums.

5.

Darbu pašanalīze

5 - 10 min. katrā nodarbībā

Prasme analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

5.    mācību gads, I semestris (30 stundas)

1.

Formas un apjoma zīmējumi

10

Acumēra attīstība. Pilnveidotas zināšanas par formas veidošanu plaknē. Zīmuļa vai tušas tehnika. Izprast un izmantot jēdzienus - gaismēnas robeža, tiešā un slīdošā gaisma, pašēna, krītošā ēna, reflekss. Svītrinājuma paņēmienu pilnveide.

2.

Radošs zīmējums

10

Iztēles zīmējums. Mērķtiecīgi veidota kompozīcija, noteiktā formātā, atbilstoši uzdevumam un iecerei. Zīmējums kā ideju un emociju izpausmes veids. Jaukta tehnika. Var izmantot kologrāfiju, frotāžu, “scrapping” u.c.

3.

Ģeometrisko priekšmetu zīmējums

10

Ģeometriskie priekšmeti - kubs, cilindrs. Konstrukcijas novietojums telpā. Telpiska formveide ar ēnojumu. Zīmuļa tehnika. Var papildināt ar tušas mazgājumu vai toņpapīra izmantojumu.

4.

Skicēšana

10 min. katrā nodarbībā

Figūra un portrets. Dažādu skicēšanas tehniku apguve - siluets, lineārs.

5.

Darbu pašanalīze

5 - 10 min. katrā nodarbībā

Analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

5.    mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Telpisks daudzfigūru zīmējums vidē

16

Prasmīgi veidota 3 plānu kompozīcija. Ēnu un gaismas, pašēnas un krītošās ēnas likumības un nozīmes, un izteiksmības kompozīcijā apguve. Zīmuļa  vai sausās adatas tehnika. Tonālā zīmējuma paņēmienu daudzveidīgs pielietojums telpiskuma radīšanai.

2.

Ģeometrisko priekšmetu zīmējums ar drapēriju

14

Ģeometriskie priekšmeti - lode, cilindrs, paralēlskaldnis - kombinācijā ar priekšmetiem un drapēriju. Konstrukcijas un apjoma veidošana zīmuļa tehnikā. Acumēra attīstība.

3.

Daudzplānu kompozīcija par aktuālu tēmu brīvā tehnikā

10

Radoša kompozīcija. Idejas un formas vienotība, mērķtiecīga tehnikas izvēle. Prasmīgs dažādu grafisko paņēmienu pielietojums.

4.

 Skicēšana

10 min. katrā nodarbībā

Izteiksmīga kustība un ķermeņa detaļu studijas. Dažādu skicēšanas tehniku apguve - siluets, lineārs un apjoma zīmējums.

5.

Darbu pašanalīze

5 - 10 min.

katrā nodarbībā

Analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

6.    mācību gads, I semestris (30 stundas)

1.

Ģeometrisko priekšmetu zīmējums

14

Sadzīves priekšmeti, kam konstrukcijas pamatā ir ģeometriskie priekšmeti - kubs, cilindrs, lode un drapērijas. Prasmīga tonāli konstruktīva apjoma veidošana. Acumēra attīstība.  

2.

Kopija grafikā

8

Kopijas izveides tehnikas - palielinājums, samazinājums. Apgūto grafikas tehniku izmantojums (linogriezums, sausā adata vai cita).

3.

Figūru skicēšana

8

(2 st. katru mēnesi)

Cilvēka proporcijas. Ātras kustības uztveres treniņš. Dažādu tehniku eksperimentāls pielietojums. Sadzīvē pieejamo materiālu lietojums.

4.

Darbu pašanalīze

5 - 10 min. katrā

nodarbībā

Analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

6. mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Portrets un galva

8

Cilvēka galvas uzbūves apguve. Proporcijas, konstrukcijas pamatu  apguve.

2.

Dizaina zīmējums. Taburete vai krēsls

10

Izprast un pielietot kuba uzbūves zināšanas. Taburetes (krēsla) konstrukcija perspektīvā. Uzlabotas iemaņas zīmuļa un marķiera tehnikas pielietojumā.

3.

Klusā daba.

Ogles vai sepijas krītiņu zīmējumi

12

Ogles (sepijas) kā grafiskas tehnikas lietojuma pilnveide. Priekšmetu proporciju, tonālo laukumu gradāciju izpratnes attīstība. Pilnveidotas iemaņas virsmas rakstura attēlošanā.

4.

Figūru skicēšana

10

(2 st. katru mēnesi)

Cilvēka proporcijas un ķermeņa detaļu skicēšana. Ātras kustības uztveres treniņš. Dažādu tehniku pielietojums.

5.

Darbu pašanalīze

5-10 min. katrā nodarbībā

Analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

7.    mācību gads, I semestris (30 stundas)

1.

Figurāla kompozīcija par piedāvāto tēmu

10

Tematiska kompozīcijas pamatprincipu profesionāls lietojums. Grafisko izteiksmes līdzekļu pārvaldīšana. Prasme mērķtiecīgi izvēlēties, praktiski pielietot, apvienot vai sintezēt zīmēšanas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.

2.

Grāmatu grafika – ilustrācija vai grāmatzīme u.c.

10

Radoša kompozīcija. Grafikas tehnika pēc izvēles. Grāmatu grafikas paņēmienu izteiksmīgs lietojums.

3.

Ģipša šķautņainā galva. Sejas anatomijas pamati, konstrukcija

10

Cilvēka galvas uzbūves apguve. Ģipša šķautņainā galva. Proporcijas, konstrukcija, darba secība.

4.

Skicēšana

10 min. katrā nodarbībā

Dažādu tehniku lietojums. Figūras un portreta skicēšana.

5.

Darbu pašanalīze

5-10 min. katrā nodarbībā

Analizēt darba rezultātus, izdarīt secinājumus, attīstīt pieredzi analizēt un izteikt savu viedokli par darbu.

7. mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Sejas detaļu zīmējums.

Deguns

6

Konstruktīvs akadēmiskais zīmējums. Zīmuļa tehnika

2.

Sejas detaļu zīmējums.

Lūpas un deguna gals

6

Konstruktīvs akadēmiskais zīmējums. Zīmuļa tehnika

3.

Sejas detaļu zīmējums.

Acis

6

Konstruktīvs akadēmiskais zīmējums. Zīmuļa tehnika.

4.

Ģipša galvas zīmējums.

Pārbaudes darbs

6

Pastāvīgi veikts darbs atbilstoši programmas “Vizuāli plastiskā māksla” prasībām.

5.

Nobeiguma darbs.

Ģipša galva.

Akadēmiskā zīmēšana

16

Tonāli konstruktīvs akadēmiskais zīmējums . Zīmuļa tehnika. Patstāvīga darba procesa virzība. Prasmīga darba procesa virzība un pašvērtējums.

vai

5.

Nobeiguma darbs. Radošs zīmējums

16

Radoša pašizpausme. Jauktas grafiskās tehnikas izmantojuma pielietojums. Iztēli attīstošs uzdevums, prasmīgs zināšanu izmantojums. Patstāvīga darba procesa virzība. Profesionāls pašvērtējums.


Kalendārs
<< Jūlijs 2024 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031