BALDONES MĀKSLAS SKOLA

Mācību priekšmeta
VEIDOŠANA
programma


 
 

Apjoms – 210 stundas


1. Mācību priekšmeta mērķi:

• Radīt audzēkņos izpratni par formu, plastiskumu un virsmu dažādību;
• Izkopt izpratni par izteiksmes līdzekļu izmantošanu, veidojot skulpturālu objektu;
• Attīstīt analītiskās spējas, vērojot pasaulē radītos mākslas darbus, salīdzināt un vērtēt dažādu laikmetu un stilu mākslas darbus saistībā ar to vēsturiskajiem, sociālajiem un kulturālajiem rašanās apstākļiem un funkcionālo nozīmi katrā atsevišķā posmā vai reģionā;
• Sagatavot audzēkņus nobeiguma darba projekta patstāvīgai realizēšanai.

Apmācības periods: mācību priekšmets “Veidošana” tiek mācīts 3 gadus, sākot no 5. kursa.


2. Mācību priekšmeta uzdevumi:

1) Pirmajā mācību gadā:
• iepazīt veidošanas materiālus un darbarīkus;
• prast sagatavot materiālus darbam;
• pakāpeniski un metodiski apgūt veidošanas paņēmienus;
• apgūt pirmās iemaņas telpisku formu veidošanā;
• rosināt izpratni par formas plastiku, kustību, proporcijām.
2) Otrajā mācību gadā:
• mācēt pielietot iegūtās zināšanas un prasmes;
• spēt patstāvīgi risināt uzdotās tēmas;
• prast mērķtiecīgi izvēlētās idejas realizēšanu materiālā;
• apgūt prasmi savas idejas realizēt dažādos materiālos un izvēlēties piemērotu materiālu savas idejas izteiksmīgai realizācijai.
3) Trešajā mācību gadā:
• divu un vairāku formu mijiedarbība;
• darbs ar reālistiskām un abstraktām figūrām;
• prast sintezēt dažādus materiālus uzdoto tēmu risināšanā;
• pilnveidot radošās spējas un prasmes apgūto iemaņu daudzveidībā;
• spēt patstāvīgi realizēt nobeiguma darba ideju.


3. Mācību sasniegumu vērtēšana:

Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā. Vērtēšana notiek:
• uzsākot risināt tēmu – ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu sākumzināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni;
• darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums, skolotāju vērtējums);
• izvērtējot konkrētā darba rezultātu;
• tēmu noslēdzot, salīdzinot ar plānoto rezultātu, kādā līmenī apgūta tēma;
• izvērtējot projektus, noslēguma darbus;
• semestra vai mācību gada beigās – darbu skatēs ar atzīmi, ko ieraksta liecībās:
 augsts apguves līmenis: izcili – 10, teicami – 9 
 optimāls apguves līmenis: ļoti labi – 8, labi – 7, gandrīz labi – 6
 vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5, gandrīz viduvēji – 4 
 zems apguves līmenis: vāji – 3, ļoti vāji – 2, ļoti, ļoti vāji – 1.
 Ja atzīme zemāka par 4, programma nav apgūta.


4. Mācību darba formas un metodes:

Mācību stunda, kurā apvienojas teorētisko zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā analīzi, izvērtējumu: tēmas izklāsts, pārrunas, individuāls radošs darbs, konsultācijas.


5. Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums:
• programmas īstenošanai nepieciešama mācību telpa, izglītojamo skaits grupā 6 cilvēki, telpas platība uz vienu izglītojamo ne mazāka kā 4 kv.m.;
• materiāli: plastilīns, māls, dabas materiāli, kā arī netradicionāli materiāli;
• galdi, veidojamie galdiņi un krēsli atbilstoši izglītojamo skaitam grupā, mācību un uzskates līdzekļi, plaukti veidojumu u.c. darinājumu glabāšanai;
• mācību un metodiskā literatūra.


6. Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība


Nr.

Tēma

Zināšanas, prasmes, iemaņas

Stundu skaits

1. mācību gads, I semestris 

1.

Iepazīšanās ar tēlniecību kā mākslas izteiksmes līdzekli, tās materiāliem un darba rīkiem

Gūt izpratni par tēlniecību kā 3 dimensiju mākslu. Atšķirt tēlniecības materiālu veidus, prast sagatavot tos darbam, prast rīkoties ar darbarīkiem.

10

2.

Dabas formu pielietojums

Apgūt prasmi saskatīt formas dabā un pielietot tās idejas realizēšanai.

10

3.

Cilnis, medaļa

Apgūt zemciļņa un augstciļņa principus, veikt vingrinājumus. Dabas formu pielietojums cilnī, medaļā.

10

   

KOPĀ:

30

1. mācību gads, II semestris  

1.

Izpratne par apjomīgu formu

Prast plastiskā materiālā veidot vienkāršas apjomīgas formas. Dabā sastopamas formas.

10

2.

Dzīvnieka skulptūra

Prast attēlot apjomīgu dzīvnieka formu tēlniecībā.

10

3.

Faktūra

Izprast plastikas un faktūras nozīmi un savstarpējo saikni.

4

4.

Ornaments

Veidot ģeometriskus un dabas formu ornamentus.

4

5.

Apjomīgas formas veidojums pēc parauga

Izmantot iepriekš apgūtās prasmes un zināšanas, veidot apjomīgu formu pēc parauga.

10

6.

Analīze

Prast izveidot savu darbu ekspozīciju.  Vērtēt savu un citu darbus, paskaidrot pieeju un darba rezultātu.

2

   

KOPĀ

40

 2. mācību gads, I semestris

1.

Darbs ar apjomīgu formu proporcijām

Prast saskatīt un atveidot apjomīgas formas proporcijas izmantojot dažādus uzskates materiālus, ģipša paraugus.

10

2.

Apjomīgas formas radoša kompozīcija

Izmantojot iegūtās iemaņas, veidot apjomīgu skulptūru pēc paša radošas ieceres.

10

3.

Portrets  un cilvēka sejas proporcijas, sejas detaļas

Iepazīšanās ar portretu kā tēlniecības žanru. Cilvēka sejas detaļu apguve, veidošana pēc parauga

10

   

KOPĀ

30

 2. mācību gads, II semestris

1.

Figūra, karkass

Gūt pirmās iemaņas cilvēka figūras atveidojumā, apgūt figūras proporcijas. Prast izveidot figūras karkasu.

4

2.

Figūra, apjoms

Prast modelēt apjomīgu formu uz karkasa, apgūt cilvēka figūras proporcijas un apjomu

10

3.

Kustību pamatizpratne

Ķermeņu kustību un proporciju uzmetums un kustīgas figūras kustībā karkasa izveide.

4

4.

Tēls un kustība

Veidot figurālu tēlus uz karkasa.

10

5.

Vides mākslas objekti

Iepazīties ar jaunākajām tendencēm vides mākslā, izstrādāt un realizēt savu projektu.

12

   

KOPĀ

40

 3. mācību gads, I semestris

1.

Sejas detaļu kopijas

Prast formās, proporcijās, virsmas apdarē identiski atveidot dotos paraugus, sejas detaļu padziļināta studēšana, prasme saskatīt proporcijas un formu

20

2.

Apgūtās vielas padziļināta izpratne un sintēze

Nostiprināt iepriekšējos gados iegūtās prasmes un iemaņas cilvēka sejas detaļu un figūras proporciju padziļināta apguve. Spēt apgūto sintezēt radošā kompozīcijā.

8

3.

Analīze

Prast analizēt savu un citu audzēkņu veikumu.

2

   

KOPĀ

30

 3. mācību gads, II semestris

 

Izmantot iepriekšējos mācību gados iegūtās zināšanas par formu un materiālu

 

1.

Tēlniecības materiāli

Analizējot zināmu tēlnieku darbus, censties dažus no elementiem pārnest savos darbos.  Strādājot atklāt iespēju tēlnieciski apstrādāt jaunus materiālus.

4

2.

Tehniski risinājumi

Plānot un projektēt idejas, mērķtiecīgi risināt tehniskus jautājumus

4

3.

Stilizācija

Vienkāršot un deformēt formu atbilstoši iecerei.

4

4.

Jauni elementi

Prast izmantot savā iecerē jaunus elementus, jaunas formas, jaunus materiālus.

4

5.

Radoša kompozīcija tēlniecībā

Apgūt prasmi realizēt savu radošo ieceri tēlniecībā, izmantojot iepriekš apgūtās zināšanas un iecerei atbilstošus materiālus.

12

6.

Nobeiguma darbs veidošanā

Patstāvīgi veikts darbs mālā. Cilvēka sejas veidojums pēc parauga. Darbā tiek atveidotas formas proporcijas, izmēri un plastika.  Tiek pārbaudīta kopijas izgatavošanas prasme un iemaņas.

12

   

KOPĀ

40


Mācību priekšmeta “Veidošana” programmu sastādīja:


1.mācību gadam  Ieva Muzikante 2020.g.

2. un 3. mācību gadam  Tālivaldis Muzikants 2020.g.

Ielādēju...

Kalendārs
<< Aprīlis 2024 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930