BALDONES MĀKSLAS SKOLA

Mācību priekšmeta
GLEZNOŠANA
programma


 

Apjoms – 340 stundas

Mērķi:
1. Iztēles, tēlainās emocionalitātes un radošās darbības veicināšana un attīstīšana.
2. Individuālo iezīmju atklāšana radošā darba procesā.
3. Tēlainās domāšanas izkopšana formas, kolorīta, kompozīcijas un izteiksmes veida ietvaros.
4. Interpretācijas spēju attīstīšana uzdevumos, kas saistīti ar priekšmetu, krāsu, plakni un telpiskumu.
5. Tēlotājmākslas pamatjēdzienu apguve, ietverot zīmēšanas un gleznošanas jomu.
6. Profesionālo un manuālo spēju attīstīšana, zīmējot un gleznojot gan darbnīcā, gan plenērā.
7. Glezniecības estētiskās vērtības uztveres izkopšana.
8. Iztēles veicināšana un savu izjūtu, domu, pieredzes attēlošanas spēju attīstīšana, pielietojot tēlainās izteiksmes līdzekļus.
9. Rosināt interesi par dažādiem tēlotājas mākslas veidiem, īpaši par glezniecību, kā arī attīstīt iemaņas izmantot speciālo literatūru.

Uzdevumi

1. mācību gadā
Tēlainās domāšanas un estētikas attīstīšana, ievads elementāros kompozīcijas noteikumos, komponējot plaknē.  Toņu saskaņas skaistuma atklājums, krāsa un krāsas piesātinājums dabā un mākslas darbā.  Ievads dabas studijās.

2. mācību gadā
Dabas novērojuma koptēla uztveres attīstīšana (jūtīgs skatījums).  Formas estētiskās iedarbības jūtīga uztvere.  Efektu pārzināšana, kurus rada koka irbulītis, ota, špaktele utt.  Ievads cilvēka uzbūves jautājumos, proporcijās, kustībās (skices).  Dabā novērotu motīvu kompozicionāls kārtojums.

3. mācību gadā
Tēlainās domāšanas paplašināšana un padziļināšana.  Jaunu tehniku apguve.  Kompozīcijas rakstura apzinātas noteikšanas iemaņu attīstīšana, ievērojot pielietotos elementus un to savstarpējās sakarības.  Novērošanas spēju attīstīšana studiju rakstura darbos.  Telpas problēma gleznā (zināšanu un prasmju apguves turpināšana un padziļināšana).  Uzbūves zīmējums – redzes iespaids, balstīts uz zināšanām par priekšmetu.


4. mācību gadā
Veseluma, sintētiskās domāšanas spēju tālāka attīstīšana.  Atbilstoši tēlotājmākslas tehnisko līdzekļu meklējumu mēģinājumi, lai gleznojumā izteiktu iecerēto.
Tēlainās domāšanas un tehniskās izdomas spektra paplašināšana, attīstot skolēna gaumi.
Krāsas un formas deformācijas nozīme: pārveidošana noteikta mērķa dēļ, lai izteiktu vēlamo saturu.
Atbilstošu izteiksmes līdzekļu meklējumi.

5. mācību gadā
Atbilstošu individuālu izteiksmes līdzekļu pielietojums, lai izteiktu konkrētu attieksmi pret dabā novērotajām parādībām.
Formālo pieņēmumu gleznieciskās koncepcijas un atšķirīgas interpretācijas meklējumi.
Tēlotājlīdzekļu izvēles prasmes pārbaude, realizējot uzdoto uzdevumu.

Mācību sasniegumu vērtēšana
Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā, vērtēšana notiek:

 • Uzsākot tēmu – ievdvērtēšana.  Tā vienmēr notiek pirms mācību sākuma, un tā dod informāciju par skolēna sagatavotības līmeni.  Tās uzdevums ir motivēt skolēnu tālākam mācību darbam, saskaņot un precizēt mācību mērķus, uzdevumus, skolēna un skolotāja sadarbības formas.
 • Darba procesā – organizējot pārrunas par tēmas risinājumu un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums un skolotāja vērtējums).
 • Izvērtējot konkrētā darba rezultātu.
 • Tēmu noslēdzot.
 • Semestra un mācību gada beigās – darbu skatēs.
 • Izvērtējot noslēguma darba iedejskices un/vai projektu.

Mācību darba formas, metodes
Mācību stunda, kurā apvienojas teorētisko zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā analīzi, izvērtējumu: tēmas izklāsts, pārrunas, individuāls radošs darbs, konsultācijas.

Atklājumu metode, kurā skolotājs organizē mācību procesu tā, lai tas būtu atvērts skolēnu patstāvīgiem atklājumiem.  Mācību procesā to īsteno stāstījums, lekcija un demonstrējums.

Norādošā jeb direktīvā metode, kura ir piemērota prasmju, glezniecības tehniku un materiālu demonstrējumiem.  Mācību procesā to īsteno stāstījums, lekcija un demonstrējums.

Eksperiments glezniecībā dod iespēju skolēnam patstāvīgi atklāt ko jaunu – izmēģināt dažādas iespējas, strādājot ar dažādiem materiāliem, tehnikām, patstāvīgi pētīt un izdarīt secinājumus.  Eksperimentos skolēni var darboties gan grupās, gan individuāli.


Radošs individuāls darbs ir nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa, kurā skolēns var īstenot savas radošās ieceres, strādājot patstāvīgi vai grupā – gleznot, zīmēt utt.

Radošs darbs grupā nodrošina vienlīdzīgas piedalīšanās iespējas grupas locekļiem.  Tas dod iespēju saskatīt un respektēt atšķirīgus viedokļus, atrast domubiedrus, argumentēt, vienoties par kopīgu un vienotu radošā uzdevuma risinājumu.


Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums, mācību tehniskie līdzekļi, materiāli, instrumenti un uzskates līdzekļi.

 • Mācību telpa – darbnīca
 • Molberti, galdiņi, krēsli – atbilstoši skolēnu skaitam, tāfele, uzstādījumu galdiņi un lampas, plaukti gleznojumu uzglabāšanai, kā arī mācību un uzskates līdzekļiem.
 • Palīgtelpa, kurā glabājas klusās dabas fonds, kartoni, papīri, drapērijas.
 • Mācību un metodiskā literatūra, audzēkņu darbu fonds, video un foto materiāli.
 • Pusgada skatēm un skolēnu darbu izstādēm – darbnīcas sienas, gaiteņi, foajē.
 • Dažādu formātu balts un krāsains papīrs, kartons, akvareļpapīrs, krāsas (akvarelis, guaša, tempera, akrils, pasteļi, eļļas krāsas), akvareļotas un saru otas, paletes, ūdenstrauki, tuša, zīmulis, akvareļzīmuļi, gumija, spraudītes, polietilēna plēve.

Programmas satura apguves secība


Nr

Tēmas

Stundu skaits

Sasniedzamie rezultāti, zināšanas, prasmes un iemaņas

1. mācību gads, 1. semestris  (32 stundas)

1.

Studijas no dabas.  Klusā daba

12

Dabas novērojumi:

a)     lieluma analīze,

b)     proporcijas,

c)     formu savstarpējā saskaņa,

d)     lineārās perspektīvas elementi.

2.

Kompozīcija plaknē

10

Kompozīcija:

a)     gleznas elementu selekcija,

b)     gleznas izmēri,

c)     līdzsvars,

d)     ritms,

e)     simetrija,

f)       asimetrija

3.

Krāsa – glezniecības pamats

10

Krāsa:

a)     pamatzināšanas par krāsām,

b)     krāsu aplis (pamatkrāsas un atvasinātās krāsas)

c)     temperatūra,

d)     relatīvisms,

e)     gaismēna.

1. mācību gads, 2. semestris (36 stundas)

4.

Lokālā krāsa

2

Prast attēlot raksturīgas, vienkāršas formas un krāsas.

5.

Pamatkrāsas un atvasinātās krāsas

6

Redzes eksperimenti, vingrinājumi ar guašas un akvareļkrāsām.

6.

Krāsu jaukšana

4

Tehniskie nosacījumi, eksperimenti, vingrinājumi.

7.

Krāsa un noskaņa

4

Mūzikas un mākslas mijiedarbība

8.

Faktūra

2

Gleznu reprodukciju apskate, eksperimenti ar dažādām faktūrām.

9.

Studijas no dabas.  Cilvēks.

10

Skičveida uzdevumi.

10.

Studijas plenērā.

8

Motīva izvēle, gaisa perspektīva.

 

 

 

 

2. mācību gads, 1. semestris  (32 stundas)

Apgūto zināšanu nostiprināšana un pielietošana

1.

Krāsa un siluets.

4

Gleznojot jāakcentē priekšmetu krāsa un siluets.

2.

Siltā un vēsā krāsu gamma.

6

Krāsu īpašības – siltās un vēsās krāsas.  Glezno noteiktu vidi, izmantojot zināšanas par siltām un vēsām krāsām

3.

Krāsa glezniecībā.

2

Mācību ekskursija uz muzeju.

4.

Pretkrāsas un to kontrasti

6

Krāsu iedarbība, to īpašības.

5.

Krāsa, simetrija, ritms.

6

Līdzsvara jautājumi: formu statika un dinamika, simetrija, ritms

6.

Krāsu gamma.  Brūnā un pelēkā nokrāsas.

8

Pretkrāsu jaukšana, vingrinājumi, pielietojums praksē – klusajā dabā un kompozīcijā.

2. mācību gads   2. semestris  (36 stundas)

7.

Strukturālā kompozīcija

4

Gleznas elementu atlase.

8.

Apgaismojums glezniecībā

8

Mākslīgais, dabiskais; apgaismojuma maiņa dienas ritumā.

9.

Formas rakstura studijas

10

v      Tēlotājelementu līdzsvars gleznojumā.

v      Gleznas plaknes organizēšana ar krāsu un krāsas piesātinājumu kā telpas un gaismas ekvivalentu.

10.

Dominante glezniecībā.

6

Vienas vai vairāku krāsu dominantes gleznā.  Brīva stila kompozīcija.

11.

Cilvēka figūra.

8

Ievads cilvēka uzbūves jautājumos, proporcijās, kustībās (skices)

3. mācību gads  1. semestris  (32 stundas)

Apgūto zināšanu nostiprināšana, pielietošana.

1.

Glezniecības žanri.

6

Klusā daba, ainava, portrets, akts, sadzīves žanrs.  Žanru kompozīcijas īpatnības.

2.

Telpiskuma interpretācija glezniecībā

16

v      Telpiskuma attēlojums plaknē.

v      Lineārā un gaisa perspektīva kā tradicionāla iespēja organizēt perspektīvu gleznā.

v      Priekšmeta un plaknes attiecības.

v      Iluzorā telpa.

v      Gleznas plāni.

v      Gleznas dziļuma organizēšana, pielietojot krāsu jaukšanu, piesātinājumu utt.

3.

Materialitāte, tekstūra, faktūra

10

Dažādu priekšmetu materialitāte (metāls, stikls, koks, māls), krāsu un paņēmienu eksperimenti.

3. mācību gads  2. semestris  (36 stundas)

4.

Glezniecības stili.

8

Saiknes veidošana ar mākslas vēsturi.  Prast gleznot noteiktā mākslas stilā (kopijas, radošie darbi).

5.

Ornaments.

6

Ģeometriskais un augu valsts; rotājošā un simboliskā funkcija, tradīcija, dažādas kultūras.

6.

Zīmējuma un gleznojuma sintēze.

12

Izraudzītā temata realizēšana, sintezējot zīmējumu un gleznojumu:

a)     uzbūves zīmējums, balstīts uz redzamā iespaidu un zināšanām par priekšmetu;

b)     kompozīcijas risinājums;

c)     materialitāte glezniecībā.

7.

Cilvēka figūras studijas.

10

v      Attīstīt interpretācijas spējas, studējot no dabas.

v      Attiecīgu izteiksmes līdzekļu izvēle, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

v      Modeļa indvidualizēts raksturojums.

4. mācību gads  1. semestris  (32 stundas)

Apgūto zināšanu nostiprināšana, pielietošana, pabeigtības pakāpes sasniegšana.

1.

Tonālā glezniecība.

8

Gleznojums no dabas.

2.

Cilvēka figūra.

10

Modeļa krāsu studijas.

3.

Motīva izvēle.  Elementu komponēšana ainavā.

10

v      Studijas no dabas, pievēršot uzmanību formu raksturam.

v      Gaismas un telpas vienotība gleznā.

4.

Klusā daba.

4

Vairāku priekšmetu uzstādījums ar mākslīgo apgaismojumu.

4. mācību gads  2. semestris  (36 stundas)

5.

Komponēts portrets.

10

v      Radošās iztēles attīstīšana.

v      Plaknes organizēšana ar krāsu laukumiem.

6.

Dzīvnieki.

6

Uzbūves zīmējums, forma, krāsa, kažoks.

7.

Stilizācija, deformācija.

6

Saikne ar mākslas vēsturi.

8.

Iztēle, fantāzija.

10

Radošie darbi, pielietojot atbilstošus izteiksmes līdzekļus un tehnikas.

9.

Klusā daba.

4

Individualizēta pieeja uzdevumam.

5. mācību gads  1. semestris  (32 stundas)

Apgūto zināšanu un prasmju nostiprināšana sarežģītos uzstādījumos un radošajos darbos

1.

Klusā daba.

10

Vairāku priekšmetu un drapēriju uzstādījums, piedāvājot audzēknim pašam izvēlēties uzdevuma nosacījumus.

2.

Tematiska kompozīcija.

10

v      Kompleksa tēlotājas mākslas problēmu risināšana.

v      Kontrastkrāsu ekspresija.

3.

Studiju zīmējumu un gleznojumu kompleksās problēmas.

12

v      Tēlotājmākslas elementu analīze: līnija, plakne, forma, krāsa, gaisma, kustība, telpa, ritms, faktūra.

v      Mākslinieciskās formas sintēze.

5. mācību gads  2. semestris  (36 stundas)

4.

Klusā daba.

8

Padziļinātas klusās dabas studijas:

a)     bagātīga krāsu gamma,

b)     gaisma kā elements, kas dinamizē gleznas plakni.

5.

Individualizēts izvēlēts uzstādījums.

6

Prasme izveidot uzstādījumu, izvirzīt uzdevumu un to realizēt.

6.

Cilvēks.  Detaļu studijas.

8

Roku gleznojums.

7.

Cilvēks.  Pusfigūra.

8

Kailas muguras gleznojums.

8.

Noslēguma darbs.

6

Noslēguma darba prasības:

uzgleznot uzstādījumu – kluso dabu (kontrastaina 3 sadzīves priekšmetu grupa), ievērojot prasības attēlot uzstādījuma priekšmetu lokālās krāsas, gaismu un ēnu tonālās attiecības, silti – vēsās attiecības, kolorīta izjūtu, apjomīgumu, telpiskumu (eļļas krāsas (vēlams) vai guašas, akrila, temperas krāsas; kartona vai audekla formāts A3).  Darba izpildes laiks – 6 akadēmiskās stundas.

Izmantojamās literatūras saraksts

1. Blīgzna K.  “Vizuālās mākslas ABC”, eksperimentāls mācību līdzeklis, Lielvārde, “Lielvārds”, 1999.
2. Jurjāne A.  “Gleznošana”,  “Neputns”, 2002.
3. Kavacs V.  “Mākslas valodas pamati”, eksperimentāls mācību līdzeklis, Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1999.
4. Hibnere V.  “Bērna vizuālā darbība”, pedagoģiskā psiholoģija, 1. daļa, Rīga, “RaKa”, 1998.
5. Zirdziņa V.  “Vizuālās mākslas valodas ābece”, eksperimentāls mācību līdzeklis, Rīga “Sprīdītis”, 1995.
6. Veinbahs K.  “Krāsu pasaule”.  Vizuālā mākslas skolā, Rīga “Zvaigzne ABC”, 1998.
7. Kagaine Z.  “Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā 7.-9. klasei.  Redzēt – just – domāt – radīt”, mācību līdzeklis, Rīga “Zvaigzne ABC”, 1999.
8. Mārina Dž.  “Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā”,  Rīga “Zvaigzne ABC”, 1995.
9. Landau Kr., Landau M.  “Vizuālā māksla 4, klasei”,  mācību grāmata, Rīga “Zvaigzne ABC”, 2001.
10. Ostrowski St.  “Malowanie akwarela”.  Techniki plastyczne.  “Widawnictwa Sckolne i Pedagogiczne” Warszawa, 1993.
11. Ostrowski St.  “Malowanie pastelami i kredkami”.  Techniki plastyczne.  “Widawnictwa Sckolne i Pedagogiczne” Warszawa, 1995.
12. Pearsall “Podstawy malarstwa”. Akwarela i gwasz. Pastele i akrylw.  “Arkona”, Warszawa, 1993.
13. Parramon J. M.  “Jak powstaje kolor”,  “Ossolineum”,  Wroclaw, 1993.
14. Parramon J. M.  “Jak rysowac”,  “Ossolineum”, Wroclaw, 1993.
15. Zielinski J. A.  “Wiedza o Sztuce”.  Wiedzeniee artystyczne.  Ksiazka dla nauczycieli plastyki.  “Widawnictwa Szkolne i Peagogiczne”, Warszawa, 1999.
16. Zielinski J. A., Stasiak J.  “Wiedza o Sztuce”. Plastyka 5-8.  “Wydawnictwa Szkone i Pedagogiczne”, Warszawa, 1998.


Ielādēju...

Kalendārs
<< Oktobris 2020 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031