BALDONES MĀKSLAS SKOLA

Mācību priekšmeta
GRAFIKA
programma


Grafika (grieķu val. grapho — zīmējums, rasējums, raksts) ir tēlotājas mākslas veids, kas ietver zīmējumu un uz zīmējumu balstītus iespieddarbus - estampus.

Galvenie grafikas izteiksmes līdzekļi ir līnija un melno un balto laukumu savstarpējās attiecības, kas veido kompozīciju plaknē. Ar to palīdzību iespējams panākt arī tonālās gradācijas. Atšķirībā no gleznojumiem, kuros visa kompozīcijas plakne parasti tiek nosegta ar krāsu, veidojot toņos savstarpēji niansētus un saskaņotus laukumus, grafikā dominē kontrastējošas attēla laukumu un tumšo līniju attiecības pret papīra vai retāk auduma, vai cita materiāla gaišo, visbiežāk balto virsmu. Ar krāsu nosegtā fona plakne grafikā var palīdzēt radīt gan attēla telpiskuma ilūziju, gan akcentēt plakanību. Šīs īpatnības neizslēdz daudzkrāsainību - pastāv grafikas veids kā krāsainā grafika. Grafikā liela nozīme ir ritmam, ornamentam, kā arī burtveidolam.

Mākslas skolas ierobežotie laika un  tehniskie resursi ļauj apgūt vien pašas vienkāršākās grafikas tehnikas, lai radītu interesi par šo mākslas nozari un veidotu izpratni par grafiskajiem izteiksmes līdzekļiem, kā arī lai ļautu radoši un daudzveidīgi izpaust radošās idejas.

1. Mācību priekšmeta mērķis

 • Sekmēt audzēkņa interesi par grafikas tehnikām, attīstīt un pilnveidot zināšanas un prasmes šajā jomā un pielietot tās radošajos darbos.
 • Apgūt grafikas pamatprincipus un paņēmienus, vienkāršākās grafikas tehnikas. Prast pielietot apgūtās zināšanas, eksperimentējot un patstāvīgi īstenojot savas radošās ieceres. Prast lietot profesionālu terminoloģiju, analizējot grafiskos mākslas darbus.
 • Nodrošināt audzēkņiem informāciju par tālākizglītības iespējām šajā mākslas nozarē.


2. Mācību priekšmeta uzdevumi

 • Attīstīt vizuālo uztveri, izzinot grafikas tehnikas, mākslas paraugus un kultūrvidi.
 • Apgūstot grafikas izteiksmes līdzekļus, sniegt vispārējas teorētiskās un praktiskās zināšanas par augstspiedes, dobspiedes un gluddrukas grafikas tehnikām, grafikas žanriem, veidiem, darba stadijām.
 • Apgūt tehnikas un paņēmienus, bagātināt jaunrades iespējas mākslā, prast raksturot un analizēt radoša darba procesu un rezultātu.
 • Piedalīties skolas, valsts un starptautiskajos konkursos ar labākajiem grafiskajiem darbiem.


3. Priekšmeta apguves ilgums, apjoms un apguves secība

Mācību priekšmets “Grafika” tiek apgūts kā mācību priekšmeta “Darbs materiālā”  sastāvdaļa un ir atkarīgs no ikgadējā skolas mācību stundu iekšējā plāna (no 1. - 4. kursam), kopā 135/145 mācību stundas.


Mācību priekšmeta saturu veido vienkāršāko grafikas tehniku principu apguve, tehnisko darba iemaņu un secības apguve. Apgūstamu tēmu un uzdevumu kopums var tikt pielāgots katru gadu atbilstoši audzēkņu grupu vecumam, daudzumam un lielumam. Būtiski šādā gadījumā ir iepriekš apgūto zināšanu un iemaņu saglabāšana, tās izmantojot uzdevumiem arī zīmēšanas priekšmeta metodikā. Grafikas stundās apgūtās zināšanas un iemaņas tiek tālāk izmantotas un attīstītas Datorgrafikas stundās.

1. mācību gadā (1.kurss):

 • Iegūst priekšstatu par grafiku kā atsevišķu mākslas nozari:
  - ir priekšstats par vienkāršākajām augstspiedes grafikas tehnikām - frotāžu, kartongriezumu, kologrāfiju;
  - gludspiedes tehniku – monotipiju;
  - dobspieduma tehniku - auksto adatu.
 • Orientējas galveno grafikas izteiksmes līdzekļu klāstā, apgūstot prasmes tos pielietot vienkāršu kompozīciju veidošanā.
 • Tiek attīstītas iemaņas tās praktiski pielietot veicot eksperimentāla, pētnieciska un radoša rakstura uzdevumus.


2. mācību gadā (2.kurss):

 • Pilnveidotas zināšanas par dažādu grafikas tehniku iespējām:
  - tēla vizuālās izteiksmes radīšanā;
  - attīstītas prasmes strādāt aukstās adatas, monotipijas tehnikās un kartongriezumā.
 • Apgūtas pamatiemaņas darbam sausās adatas tehnikā un ir priekšstats par šo tehniku daudzveidīgu pielietojumu mākslā un dizainā.


3. mācību gadā (4.kurss):

 • Pilnveidotas zināšanas par dažādu grafikas tehniku iespējām – linogriezumu; iepazītas grafikas preses lietošanas nosacījumi un novilkumu darināšanas paņēmieni.
 • Prot mērķtiecīgi izvēlēties, praktiski pielietot, apvienot vai sintezēt grafikas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un tehnikas, lai radītu vizuāli izteiksmīgus tēlus atbilstoši savai iecerei.
 • Apgūtas prasmes patstāvīgi, radoši un analītiski attīstīt un vērtēt darba procesu no idejas līdz rezultātam.


4.   Mācību darba formas un metodes

 • Norādošā metode sniedz skolēniem konkrētas zināšanas, prasmes, tehnikas. Norādošās metodes grafikā izmanto, uzsākot jaunu tēmu vai uzdevumu. Stāstījums vai demonstrējums iepazīstina skolēnus ar tēmu, uzdevumu, metodiskajiem uzskates līdzekļiem, fondu materiāliem, mākslas piemēriem, tehniskajiem paņēmieniem uzdevuma veikšanai. Darbs pēc parauga ir metode, kas ļauj skolēnam strādāt un sekot skolotāja instrukcijām, paraugam un atdarinot to.
 • Sokrātiskā metode virza skolēnus uz patstāvīgu ideju un risinājuma meklēšanu, prasmes analizēt, vērtēt dialogā ar skolotāju un klases biedriem. Sokrātiskās metodes izmanto, veicot radošus uzdevumus. Skolotāja un skolēnu sarunas palīdz saskatīt vizuālās vērtības, pievērst uzmanību detaļām, un skatīties plaši, tuvāk izprast ar saskatīšanu vai attēlošanu saistītas problēmas, lietu uzbūvi un jēdzienus. Tās arī palīdz rast atbildes, veicot mācību uzdevumu un analizējot paveikto. Darbu izvērtēšanas procesā var izmantot jautājumu un atbilžu metodi: skolotāja un/vai klases biedru uzdotie jautājumi parasti palīdz skolēnam veidot atbildes - stāstījumu par sava darba ideju, darba procesu un rezultātu. Tiek noformulēta doma, lietoti profesionālie termini. Skolotājs var izmantot daudzveidīgas metodes, kuras palīdz skolēnam darba tapšanā – tās ir attēlošana ar dažādām tehnikām, ideju pieraksti, skicēšana, fotografēšana, materiālu atlase, kolekcijas veidošana, kā arī metodes atšķirīgas vizualizāciju pieejas īstenošanā - radošā kopēšana, gatavu lietu, kolāžas iekļaušana darbā un citas.
 • Atklājumu metode pamatā ir skolēna daudzveidīga radošā darbība un eksperimentēšana kā izzināšanas prieks. Skolotājs organizē mācību procesu tā, lai tas būtu atvērts skolēnu patstāvīgiem atklājumiem. Atklājuma metodi izmanto, skolēniem patstāvīgi izzinot kaut ko jaunu daudzveidīgos radošos mācību uzdevumos, kā arī mācoties no savām veiksmēm un kļūdām. Atklājuma metode ir eksperiments un praktiskais darbs ar atšķirīgiem, atklājumus ietverošiem nosacījumiem – darbs ar jaunu un nepazīstamu tehniku un instrumentiem, darbs ar ierobežotiem resursiem un citas.
 • Nejaušības metode praksē tiek izmantota, strādājot ar pulverizatoru izmantošanu, ar birstošiem, plūstošiem, materiālu atspiedumiem.
 • Projekti kā mācību metode ietver piecu dažādu metožu un darbību kopumu. Mācību procesā tie var būt gan starpdisciplināri, gan ar konkrētu mācību uzdevumu saistīti projekti, piemēram, izmantojot skicēšanā vai grafikā radītos darbus kā jauna uzdevuma sastāvdaļu.


5. Mācību sasniegumu vērtēšana

Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā “Grafika” izsaka 10 ballu skalā un "ieskaitīts" vai "neieskaitīts".

Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji:

 • iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte,
 • iegūtās prasmes un iemaņas,
 • prasme pamatot un analizēt darba ieceri un procesu,
 • attieksme pret izglītošanos, mācību sasniegumu attīstības dinamika.

Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts".

Aprakstošu vērtējumu var veidot arī mutiski, analizējot audzēkņu darbus skatēs, kā arī pielietojot audzēkņu pašvērtējuma metodi.

Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā notiek:

 • ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, kas sniedz informāciju par skolēnu sagatavotības līmeni, uzsākot tēmu, kursu;
 • kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nodrošinot atgriezenisku saiti par mācību procesu;
 • noslēguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, mācību gada, kursa vai izglītības programmas noslēgumā.


Nr.

Stundu tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie rezultāti:

zināšanas, prasmes un iemaņas

 1. mācību gads, I semestris (30 stundas)

1.kurss

1.

Grafikas nozare mākslā

6

Grafikas tehniku daudzveidība. Mākslas paraugu atpazīšana. Melnbalto attēlu izteiksmība, tēlainība, pielietojums. Tušas un  marķiera zīmējums.

2.

Vienkāršākās grafikas tehnikas -  frotāža

6

Apgūst zināšanas par baltā un melnā attiecību kontrastu kā vienu no izteiksmes līdzekļiem grafikā. Apgūst iemaņas izmantot vienkāršus grafiskās izteiksmes līdzekļus kontrastainā melnbaltā kompozīcijā ar krāsas akcentiem.

3.

Vienkāršākās grafikas tehnikas -  kologrāfija

8

Apgūst grafiskas laukumu kompozīcijas izveides principus. Apgūst iemaņas formu attēlošanas iespējas, kombinējot laukumus un līnijas, dažādu reljefu materiālus - foliju, audumu, stieples, monētas, u.c. Prot darboties kologrāfijas tehnikā, atpazīst tehnikas raksturīgos paraugus.

4.

Grafiskās zīmēšanas tehnika – monotipija

10

Zīmējuma izmantojums grafikā. Apgūst zināšanas par atspieduma principu grafikā - spoguļattēla veidošanās  atspiedumā. Apgūst  priekšstatu par jēdzienu novilkums un atspiedums.

1.    mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.kurss

1.

“Skrāpējuma (Scraping)” tehnika

12

Dekoratīvs zīmējums. Brīva tēma ar sīki ornamentālu detaļu izstrādi. Apgūst prasmi pielietot daudzveidīgu līniju ritmiku un laukumu mijiedarbību grafikā. Melnā un krāsainā kontrastu kombinācija.

2.

Vienkāršākās grafikas tehnikas – monotipija –augstspiedums no līmes klišejas

8

Izpratne par klišejas pielietojuma daudzveidību kompozīcijas veidošanā. Fons, kontūra, faktūra, virsma - jēdzienu apguve un kontrasta principa izmantojuma prasmīgs pielietojums.

3.

Augstspieduma tehnika -kartongriezums

12

Prasme pielietot kartona griezumu un citus dažādu faktūru materiālus kolāžas tehnikā klišejas izveidei. Veidot dažādu krāsu gammas novilkumus. Prasmes eksperimentēt ar toņu pārejām.

4.

Dobspiedums - aukstā adata - uz folijas virsmas 2 krāsu atspiedumā.

8

Nostiprina izpratni par spoguļattēla veidošanos  atspiedumā. Apgūst izpratni par novilkuma īpatnībām. Apgūst prasmi  grafikas tehnikā pielietot izteiksmīgu krāsu.

2.    mācību gads, I / II semestris (30 stundas/40 stundas)

2.kurss

1.     

Tehniku kombinācija - monotipija un kartona griezums

10

Padziļināt izpratni par grafikas tehniku daudzveidīgām kombinācijas iespējām. Radoši eksperimenti ar krāsu pludināšanu monotipijas tehnikā un kartona griezuma klišeju interesantas un kontrastainas grafikas radīšanā.

2.     

Aukstā adata - uz folijas virsmas 1 vai 2 krāsu atspiedumā

10

Nostiprina izpratni par spoguļattēla veidošanos  atspiedumā. Apgūst izpratni par novilkuma daudzveidīgo variāciju iespēju. Apgūst prasmi  grafikas tehnikā pielietot izteiksmīgu krāsu

3.     

Vienkāršākās grafikas tehnikas – līmes augstspieduma klišeju kombinācijas

10

Izpratne par klišeju pielietojuma daudzveidību kompozīcijas veidošanā. Fons un siluets - jēdzienu apguve un kontrasta principa izmantojuma prasmīgs pielietojums.

4.     

“Skrāpējuma (Scraping)” tehnika

10

Dekoratīvs zīmējums. Tematiska kompozīcija ar sīki ornamentālu detaļu izstrādi. Pilnveidotas prasmes pielietot līnijas un laukumu mijiedarbību grafikā. Melnā un krāsainā kombinācija.

3.    mācību gads, I semestris (15 stundas)

4. kurss

1.

Vienkāršākās grafikas tehnikas - kartongriezums

10

Izpratne par kartona griezuma pielietojuma daudzveidību kompozīcijas veidošanā. Dažādu faktūru izvēle - šablonu izgatavošana. Foto materiāla izmantošana klišejas izgatavošanā. Kontrasta principa daudzveidīgs pielietojums.

2.

Aukstā adata - uz folijas virsmas 2 krāsu atspiedumā

5

Neliela izmēra smalku drukas attēla veidošana - Ex LIBRIS. Spoguļattēla veidošana  atspiedumā. Apgūst teksta izvietojuma īpatnības un izpratni par burtu spoguļattēlā. Apgūst prasmi  grafikas tehnikā pielietot izteiksmīgu krāsu.

3. mācību gads, II semestris (20 stundas)

4. kurss

1.

 Augstspieduma tehnika - linogriezums

14

Iepazīšanās ar linogriezuma instrumentiem, apgūst grebšanas tehnikas pamatus. Zīmējuma interpretācijas ar daudzveidīgu ritmisku līniju palīdzību, iedvesmojoties no dabas vai iztēles.

2.

Dobspieduma tehnika - aukstā adata uz poliplastikāta

6

Pilnveidotas zināšanas par attēla veidošanas tehniskajiem paņēmieniem uz poliplastikāta materiāla un attēla pārnešanas principiem sausās adatas tehnikā. Pilnveidotas spējas tās praktiski pielietot. Uzlabotas prasmes darbā ar smalku līniju.


Kalendārs
<< Jūlijs 2024 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031