BALDONES MĀKSLAS SKOLA

Mācību priekšmeta
VEIDOŠANA
programma


 

Apjoms – 153 stundas

Mērķi:
Radīt audzēkņos izpratni par formu, plastiskumu un virsmu dažādību.  Izkopt izpratni par izteiksmes līdzekļu izmantošanu, veidojot skulpturālu objektu.  Izkopt izpratni par izteiksmes līdzekļu izmantošanu, veidojot skulpturālu objektu.  Attīstīt analītiskās spējas, vērojot pasaulē radītos mākslas darbus, salīdzināt un vērtēt dažādu laikmetu un stilu mākslas darbus saistībā ar to vēsturiskajiem, sociālajiem un kulturālajiem rašanās apstākļiem un funkcionālo nozīmi katrā atsevišķā posmā vai reģionā.  Sagatavot audzēkņus nobeiguma darba projekta patstāvīgai realizēšanai.

Apmācības periods: Priekšmets “Veidošana” tiek mācīts 3 gadus, sākot no 3. kursa.

Uzdevumi:
1.māc. gadā:  Iepazīt veidošanas materiālus un darbarīkus.  Prast sagatavot materiālus darbam.  Pakāpeniski un metodiski apgūt veidošanas paņēmienus.  Apgūt pirmās iemaņas ciļņa telpisku formu veidošanā. rosināt izpratni par formas plastiku, kustību, proporcijām.
2. mācību gadā:    Mācēt pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, spēt patstāvīgi risināt uzdotās tēmas. Prast mērķtiecīgi izvēlētās idejas realizēšanu materiālā.  Apgūt prasmi savas idejas realizēt dažādos materiālos un izvēlēties piemērotu materiālu savas idejas izteiksmīgai realizācijai
3. mācību gadā:  Divu un vairāku formu mijiedarbība.  Darbs ar reālistiskām un abstraktām figūrām.  Prast sintezēt dažādus materiālus uzdoto tēmu risināšanā, pilnveidot radošās spējas un prasmes apgūto iemaņu daudzveidībā.  Spēt patstāvīgi realizēt nobeiguma darba ideju.

Mācību darba formas un metodes:
Mācību stunda, kurā apvienojas teorētisko zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā analīzi, izvērtējumu: tēmas izklāsts, pārrunas, individuāls radošs darbs, konsultācijas.

Mācību sasniegumu vērtēšana:
Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā, vērtēšana notiek:

 • uzsākot risināt tēmu – ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu sākumzināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni;
 • darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums, skolotāju vērtējums);
 • izvērtējot konkrētā darba rezultātu;
 • tēmu noslēdzot, salīdzinot ar plānoto rezultātu, kādā līmenī apgūta tēma;
 • izvērtējot projektus noslēguma darbus;
 • semestra vai mācību gada beigās – darbu skatēs ar atzīmi, ko ieraksta liecībās:
  • augsts apguves līmenis:  izcili – 10, teicami – 9
  • optimāls apguves līmenis:  ļoti labi – 8, labi – 7, gandrīz labi – 6
  • vidējs apguves līmenis:  viduvēji – 5, gandrīz viduvēji – 4
  • zems apguves līmenis:  vāji – 3, ļoti vāji – 2, ļoti, ļoti vāji – 1.
  • Ja atzīme zemāka par 4, programma nav apgūta.

Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums:

 • programmas īstenošanai nepieciešama mācību telpa, izglītojamo skaits grupā ne vairāk kā 6 cilvēki, telpas platība uz vienu izglītojamo ne mazāka kā 4 kv.m.;
 • materiāli: plastilīns, māls, dabas materiāli, kā arī netradicionāli materiāli;
 • galdi, veidojamie galdiņi un krēsli atbilstoši izglītojamo skaitam grupā, mācību un uzskates līdzekļi, plaukti veidojumu u.c. darinājumu glabāšanai;
 • mācību un metodiskā literatūra.

Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība pa mācību gadiem un semestriem


Nr.p.k.

Tēma

Zināšanas, prasmes, iemaņas

Stun-du skaits

I mācību gads   I semestris

1.

Iepazīšanās ar materiāliem un darba rīkiem

Atšķirt tēlniecības materiālu veidus, prast sagatavot tos darbam, prast rīkoties ar darbarīkiem

4

2.

Dabas materiālu pielietojums

Apgūt prasmi saskatīt formas un pielietot tās idejas realizēšanai

8

3.

Cilnis

Apgūt zemciļņa un augstciļņa principus, veikt vingrinājumus.

12

 

 

KOPĀ

24

I mācību gads  II semestris

1.

Izpratne par apjomīgu formu

Prast plastiskā materiālā veidot vienkāršas apjomīgas formas.

8

2.

Dabas formas

Izmantot formas elementu atkārtošanu un grupēšanu, simetriju un asimetriju, formu vienādību un sadrumstalotību.  Vākt materiālus, veidot kolekcijas.

10

3.

Ģeometriskas formas

Izmantot iepriekš apgūtās prasmes un zināšanas, veidot no vienkāršām formām kompozicionālus risinājumus.

8

4.

Analīze

Prast izveidot savu darbu ekspozīciju.  Vērtēt savu un citu darbus, paskaidrot pieeju un darba rezultātu.

1

 

 

KOPĀ

27

II mācību gads  I semestris

1.

Darbs ar apjomīgu formu proporcijām

Prast saskatīt atveidot apjomīgas formas proporcijas izmantojot dažādus uzskates materiālus.

4

2.

Faktūra

Izprast plastikas un faktūras nozīmi un savstarpējo saikni.

4

3.

Ornaments

Veidot ģeometriskus un dabas formu ornamentus, kopēt mākslas vēsturē pazīstamāko periodu rotājumus.

4

4.

Portrets

Iepazīties ar cilvēka sejas proporcijām

12

 

 

KOPĀ

24

II mācību gads  II semestris

1.

Kustību pamatizpratne

Ķermeņu kustību un proporciju uzmetums un izpilde materiālā.

4

2.

Figūra

Gūt pirmās iemaņas figurālajā kompozīcijā.  Izmantot līdzsvaru un spriedzi.

7

3.

Stilizācija

Vienkāršot un deformēt formu atbilstoši iecerei.

4

4.

Tēls

Veidot figurālus tēlus pēc atmiņas un iztēles, veidot uzmetumus un izpildīt tos dažādos materiālos.

12

 

 

KOPĀ

27

III mācību gads  I semestris

1.

Apgūtās vielas padziļināta izpratne un sintēze

Nostiprināt iepriekšējos gados iegūtās prasmes un iemaņas cilvēka sejas detaļu un figūras proporciju padziļināta apguve. Spēt apgūto sintezēt vienotā kompozīcijā.

4

2.

Dažādu formu vienlaicīga apvienošana

Asu formu spēle pret gludām utt.  Darbs ar kontrastiem formu lielumos.

4

3.

Kopija

Prast formās, proporcijās, virsmas apdarē identiski atveidot dotos paraugus (sejas detaļas, ornamentus u.c.)

12

4.

.  Vides mākslas objekti

Iepazīties ar jaunākajām tendencēm vides mākslā, izstrādāt un realizēt savu projektu.

4

5.

Analīze

Prast analizēt savu un citu skolēnu veikumu.

 

 

 

KOPĀ

24

III mācību gads  II semestris

 

Izmantot iepriekšējos mācību gados iegūtās zināšanas par formu un materiālu

 

1.

Atklāt un apgūt jauninājumus dažādos materiālos

Analizējot zināmu tēlnieku darbus, censties dažus no elementiem pārnest savos darbos.  Strādājot atklāt iespēju tēlnieciski apstrādāt jaunus materiālus.

4

2.

Tehniski risinājumi

Plānot un projektēt idejas, mērķtiecīgi risināt tehniskus jautājumus

4

3.

Jauni elementi

Prast izmantot savā iecerē jaunus elementus, jaunas formas, jaunus materiālus.

4

4.

Cilvēka un dzīvnieka atveidošana.  Kopīgais un atšķirīgais

Apgūt prasmi veidot apjomīgas figūras.  Veidot gan portretus, gan figūras.

11

5.

Eksāmens veidošanā

Patstāvīgi veikts darbs mālā vai plastilīnā.  Darbā tiek atveidotas formas proporcijas, izmēri un plastika.  Tiek pārbaudīta kopijas izgatavošanas prasme un iemaņas.

4

 

 

KOPĀ

27

Ielādēju...

Kalendārs
<< Oktobris 2020 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031